මැයි පළමුවෙනිදා කොළ​ඹ ආශ්‍රිත​ව විශේෂ රථ වාහන සැලැස්මක්

ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය නිමිත්තෙන් කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව පැවැත්වෙන රැළි සහ පෙළපාලි හේතුවෙන් ක්‍රියාත්මක විශේෂ රථවාහන සැලැස්ම පොලීසිය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

අදාළ විස්තරය සහ මාර්ග සිතියම් පහතින්.

news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images

මාර්ග සිතියම් පහතින්

news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images
news images