හිටපු ජනපති මහින්ද හිසතෙල් ගෑමේ උත්සවයට එක්වෙමින්

තංගල්ල වජිරිගිරිය විහාරස්ථානයේ පැවැති හිසතෙල් ගෑමේ මහෝත්සවයට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ (15) සහභාගී විය. ආගමික වතාවත්වලින් අනතුරුව විහාරාධිපති මිරිස්සේ ධම්මවංශ හිමියන් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ හිසතෙල් ගැල්වූ අයුරු.