උදෑසන කාර්යාල දුම්රිය අවලංගු වීමෙන් මගීන් දැඩි අපහසුතාවක

(16) උදෑසන කාර්යාල දුම්රිය ගමන් වාර 11ක් අවලංගු කිරීමට සිදුවූ බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

රියදුරන් සහ නියාමකවරුන් සේවයට වාර්තා නොකිරීම හේතුවෙන් මෙලෙස දුම්රිය ගමන් වාර අවලංගු කිරීමට සිදුවූ බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

මේ හේතුවෙන් දුම්රිය මගීන් අද උදෑසන දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.