ජාතික ජන බලවේගය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ නියෝජිතයින් අතර හමුවක්

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) සහ ජාතික ජන බලවේගය අතර හමුවක් අද (01) සිදුව තිබෙනවා.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාව තුළ දියත් කර ඇති UNDP වැඩසටහන් පිළිබඳව එහි නියෝජිතයින් ජාතික ජන බලවේගයේ නියෝජිතයින්ට පැහැදිලි කළ බවද, රටේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වය තුළ වර්ධනය වී ඇති දිළිඳුකම ඇතුළු සමාජ ආර්ථික ගැටලු පිළිබඳව සිය අවධානය යොමු වී ඇති බව දන්වා සිටි බවද එම පක්ෂය සඳහන් කරනවා.

මෙම හමුව සඳහා UNDP හි ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික නියෝජිත Azusa Kubota, ප්‍රතිපත්ති විශේෂඥ චන්ද්‍රිකා කරුණාරත්න, මාධ්‍ය විශේෂඥ චතුරංග හපුආරච්චි සහ ජාතික ජන බලවේගයේ ජාතික විධායක සභිකයින් වන ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය සහ බිමල් රත්නායක සහභාගී වී තිබෙනවා.