බේකරි නිෂ්පාදන ආයතන 1000 ක් වැසී ගිහින් – බේකරි හිමියන්

අධික ජල, විදුලි බිල්පත් සහ වැට් බදු හේතුවෙන් රට පුරා පාන් ඇතුලු බේකරි නිෂ්පාදනය කරන ආයතන දහසකට වැඩි ප්‍රමාණයක් වසා දමා ඇති බව බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

ඒ අනුව බේකරි නිෂ්පාදන මිල ඉහළ යාම, බිත්තර මිල ඉහළ යාම සහ පාරිභෝගිකයින් බේකරි නිෂ්පාදන පරිභෝජනයෙන් ඉවත්වීම නිසා බේකරි කර්මාන්තය පසුබෑමකට ලක් වී ඇති බවයි එහි සභාපති එන්.කේ. ගුණවර්ධන සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *