2024 පාසල් පළමු වාරය අද ආරම්භ වෙයි

රජයේ පාසල් සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල 2024 පළමු පාසල් වාරය අද (19) ආරම්භ වනවා.

රජයේ පාසල් සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල තෙවැනි පාසල් වාරය පසුගිය (16) වැනිදායින් අවසන් වූ බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *