මහනුවර ජාතික රෝහලේ හෘද කැතීටකරණ ඒකකයක් අක්‍රියයි – සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය

මහනුවර ජාතික රෝහලේ හෘද කැතීටකරණ ඒකක දෙකෙන් එකක් අක්‍රිය වී ඇති බව සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ සමකැඳවුම්කරු චානක ධර්මවික්‍රම පවසනවා.

මීට අමතරව මහනුවර ජාතික රෝහලේ දන්ත විකිරණ පරීක්ෂණ කෙරෙන යන්ත්‍ර 2 ක්ද අඩාල වී ඇතැයි ඔහු සඳහන් කරනවා.

මහනුවර ජාතික රෝහලේ හෘද කැතීටකරණ ඒකකය තුළ රෝගීන් 8000 ක පමණ සංඛ්‍යාවක් ප්‍රතිකාර සඳහා පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *