විදුලිබල මණ්ඩල​ය සූර්ය පැනල මගින් උත්පාදිත විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුමකට අත්සන් තබයි

මෙගා වොට් 100ක ධාරිතාවයකින් යුත් සියඹළාණ්ඩුව බිම්ගත සූර්ය පැනළ මගින් විදුලිය උත්පාදනය කිරීමේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යපෘතිය වෙනුවෙන් වූ, විදුලිය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම අත්සන් කිරීම, රිවිදනවි පෞද්ගලික සමාගම සහ විදුලිබල මණ්ඩලය අතර සිදුකර තිබෙනවා.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලංසු කැඳවීම විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් 2022 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මස සිදුකරනු ලැබූ අතර 2023 වර්ෂයේ තාක්ෂණික සහ මුල්‍ය කටයුතු අධ්‍යනය කර 2023 වර්ෂයේ අවසාන​යේ අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත් කරන ලද සමාගමට ප්‍රදානය කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

එම සමාගම මගින්ම එහි සම්ප්‍රේෂණ යටිතල පහසුකම් කිලෝ මීටර් 27.5ක් සංවර්ධනය කෙරෙන අතර මෙම ව්‍යාපෘතියේ ආයෝජනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 132ක් පමණ වන බවයි සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *