ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නිදහස් දින පණිවිඩය

අදට යෙදෙන 76 වන නිදහස් සැමරුම නිමිත්තෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමිසිංහ මහතා විසින්  නිකුත් කළ නිදහස් දින පණිවිඩය පහත දැක් ව‌ේ.

101

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *