මැයි දිනය සැම­රී­මට සියලු පක්ෂ සූදා­න­මින්

මෙවර මැයි දින රැලිය සඳහා සියලු දේශ­පා­ලන පක්ෂ­වල උප­රිම ශක්තිය පෙන්වී­මට ඒ ඒ පක්ෂ සූදා­නම් වේ.

ඒ අනුව එළැ­ඹෙන මැති­ව­රණ පාදක කර­ග­නි­මින් මෙවර මැයි දිනය සැම­රී­මට ප්‍රධාන දේශ­පා­ලන ධාරා­වන් සූදා­නම් වන බවට එම පක්ෂ ආරංචි මාර්ග සඳ­හන් කළේය.. එමෙන්ම ප්‍රධාන පක්ෂ සුළු පක්ෂ සමඟ සම්බන්ධ වී මැයි දින රැලි­යට එක්වී­මට අදාළ සාකච්ඡා පව­ත්වන බවද එම ආරංචි මාර්ග සඳ­හන් කරයි.