අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා තරග විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට බදවා ගැනීම සදහා පසුගිය වසරේ පැවති සීමිත තරග විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද (19) නිකුත් කර තිබේ.

විභාගය සමත් වු අයදුම්කරුවන් 735 දෙනෙකුගේ ප්‍රතිඵල විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ https://www.doenets.lk වෙබි අඩවියට ඇතුලත් කර ඇත.

මේ අතරින් ඉදිරියේදී සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා සුදුසුකම් ලැබූ 440 දෙනෙක් අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට බදවා ගැනීමට නියමිතය.