2024 ජනවාරි සංචාරක ඉපැයීම් ඩොලර් මිලියන 342 ක් වාර්තා වෙයි

2024 ජනවාරි මස මෙරට සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ඉපැයීම් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 342 ක් බව විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ නවතම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් මහ බැංකුව පවසනවා.

එය 2023 දෙසැම්බරයේ වාර්තා වූ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 269ක සංචාරක ඉපැයීම් සහ 2023 ජනවාරි මාසයේ වාර්තා වූ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 154ට සාපේක්ෂව කැපී පෙනෙන ඉහළ යාමක් බවයි මහ බැංකුව පෙන්වා දෙන්නේ.

2020 ජනවාරි මාසයෙන් පසු සංචාරක ක්ෂේත්‍රය වාර්තා කළ ඉහළම ආදායම ද මෙය බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිය වාර්තාව මඟින් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.