බස් ගාස්තු පිළිබඳ නිවේදනයක්

ඩීසල් මිල ඉහළ දැමීමට සාපේක්ෂව බස් ගාස්තු වැඩිවීමක් සිදුනොවන බව ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *