සනත් නිශාන්තගෙන් හිස්වූ රාජ්‍ය ඇමති ධුරය ශෂීන්ද්‍ර ට

ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා වාරි මාර්ග සහ ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී එම දිවුරුම් දීම සිදුවූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේය.

ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ සනත් නිශාන්ත මහතාගේ අභාවයෙන් පුරප්පාඩු වු එම ධූරයට වාරිමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා මෙලෙස පත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *