2023/24 මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහනට කැබිනට් අනුමැතිය

2023/24 මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම සඳහා සහනදායී පොලී අනුපාතයක් යටතේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු හරහා ඔඩපණ ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැළසුම් කර තිබේ.

ඒ් අනුව පසුගිය වර්ෂ 5ක මහ කන්නවලදී එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයේ සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනය පාදක කර ගනිමින් ණය අරමුදල් වෙන් කරනු ඇත.යෝජිත ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ රුපියල් බිලියන 9ක ඔඩපණ ණය නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වී මෝල් හිමියන් සඳහා උපරිම වශයෙන් රුපියල් මිලියන 50ක් ද වී ගබඩා හිමිකරුවන් සහ වී තොග රැස් කරන්නන් සඳහා උපරිම වශයෙන් රුපියල් මිලියන 25ක්ද වන පරිදි ණය මුදල් ලබා දෙනු ඇත.ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලසීමාව දින 180ක් වේ.සියයට 15ක් වන වාර්ෂික පොලී අනුපාතයෙන් සියයට 4ක් මහා භාණ්ඩාගාරය දරනු ලැබේ.

ඒ අනුව යෝජිත වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍ය වශයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *