ලොහාන් රත්වත්තේ, රාජ්‍ය ඇමති ධුරයේ දිවුරුම් දෙයි

වැවිලි කර්මාන්ත සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ අද(29) දිවුරුම් දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *