මහනුවර විසල් සංවර්ධනයට ලෝක බැංකුවේ පූර්ණ අනුග්‍රහය

ලෝක බැංකු ණය ආධාර මත ක්‍රියාත්මක මහනුවර, බහුවිධ ප්‍රවාහන පර්යන්ත සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ (KMTT – kandy multimodale transit terminal) ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණු අතර, එහිදී ඇමැතිවරයා ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියානු කලාපීය කාර්ය කණ්ඩායම් ප්‍රධානී, ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රවාහන විශේෂඥ ඩන්ග් ආහ් හොන්ග්, දකුණු ආසියානු කලාපීය ප්‍රසම්පාදන ප්‍රායෝගික කළමනාකාර ඇනා වියලොගෝර්ස්කා, ලෝක බැංකු සමූහයේ දකුණු ආසියානු කලාපයේ ප්‍රවාහන, පුහුණු කළමනාකරු ෆෙයි ඩෙන්ග්, දකුණු ආසියාවේ මෙහෙයුම් උපදේශක ගිෂූ මොහද්ජර් මහත්ම මහත්මීන් සමඟ සමූහ ඡායාරූපයකට එක්ව සිටි අයුරු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *