දුම්රිය භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු සංශෝධන ගැසට්ටුව නිකුත් වෙයි

එළඹෙන පෙබරවාරි මස 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දුම්රිය භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහළ දමමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *