උමා ඔයෙන් මෙගාවොට් 60ක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කෙරේ

උමා ඔය ජල විදුලි ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර ලෙස මෙගාවොට් 60ක විදුලි ධාරිතාවක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කර තිබෙනවා.

උමා ඔය ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය මගින් මෙගාවොට් 120ක විදුලි ධාරිතාවක් උත්පාදනය කිරීමට කිරීමට නියමිත අතර ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර පෙබරවාරි මස මැද භාගයේ දී ජාතික පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත බව සඳහන් වන්නේ.

කොවිඩ් වසංගතය සහ ආර්ථික අර්බුදය යන හේතුමත මෙම ව්‍යාපෘතිය අවසන්කිරීම ප්‍රමාද වූ බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *