හිටපු ක්‍රීඩා ඇමති නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයක් වත්මන් ක්‍රීඩා ඇමති අවලංගු කරයි

ශ්‍රී ලංකා කරාතේ දෝ සම්මේලනය සහ ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ ක්‍රීඩා සංගමයේ ලියාපදිංචිය අවලංගු කර එහි කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සදහා පත්කර තිබූ අතුරු කමිටු විසුරුවා හැරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු පියවරගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව අදාළ අතරු කමිටු විසුරුවා හැරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

එවකට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ රොෂාන් රණසිංහ විසින් කරාතේ දෝ සම්මේලනයේ සහ ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ ක්‍රීඩා සංගමයේ ලියාපදිංචිය අත්හිටුවා අතුරු කමිටු පත් කිරීමට කටයුතු කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *