අධිවේගී මාර්ගවල අනතුරු සිදුවීමට හේතු කියන ඇමති බන්දුල

අධිවේගී මාර්ගවල අනතුරු සිදුවීමට ප්‍රධානතම හේතුව රියදුරන් විසින් නීති-රීති නොපිළිපැදීම බව බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

අධිවේගී මාර්ගයේ නීති කඩකරන රියදුරන්ට එරෙහිව ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව විශේෂ වැඩපිළිවළක් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *