ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධව පෙත්සම් දහඅටක පිටපත් මා වෙත ලැබී තිබෙනවා – කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන

2024 ජනවාරි 23 වැනි දින තම නිවේදනයෙහි සඳහන් පෙත්සම් හයට අමතරව, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 121(1) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව “ත්‍රස්ත විරෝධී” නමැති පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද තවත් පෙත්සම් දහඅටක පිටපත් මා වෙත ලැබී ඇති බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ඊයේ (24) පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේය.

එමෙන්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 121(1) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව, “ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සහ ණය නියාමන අධිකාරිය” නමැති පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද තවත් පෙත්සම් පහක පිටපත් මා වෙත ලැබී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *