තවත් පිරිසකට රජයෙන් දීමනාවක්

‘සමෘද්ධි’ ප්‍රතිලාභ ලැබූ ආයතනගතව සිටින පුද්ගලයින් 16,146කට ජනවාරි මාස සිට රුපියල් 2,000 ක දීමනාවක් පිරිනැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා සඳහන් කරනුයේ එම මුදල් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් මගින් ගෙවීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව පිරිවෙන්වල වැඩසිටින හිමිවරුන්, ළමා නිවාස, වැඩිහිටි නිවාස, රැකබලාගැනීමේ නිවාසවල සිටින ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා මෙම දීමනාව ජනවාරි මස සිට රුපියල් 2000ක මාසික දීමනාවක් ගෙවීමට රජය තීරණය කර තිබෙන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *