ඩෙංගු ගැන කියන්න ක්ෂණික දුරකථන අංකයක්

ආපදා පෙර සූදානම් සහ ප්‍රතිචාර ඒකකය විසින් නව දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසනවා.

එය ඩෙංගු ක්ෂණික දුරකථන අංකය ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන බවයි එම ඒකකය සඳහන් කරන්නේ.

ඒ අනුව 0117 966 366 අංකය ඔස්සේ ඩෙංගු රෝගය පිළිබඳව තොරතුරු දැනගැනීමට, ඩෙංගු රෝගීන් පිළිබඳව දැනුම්දීමට, ඩෙංගු මදුරුවන් බෝ වන ස්ථාන ගැන දැනුම්දීමට හැකියාව ලැබෙන අතර මෙම අංකය සෑම දිනකම උදෑසන 8.00 සිට රාත්‍රී 8.00 දක්වා ක්‍රියාත්මක බවයි ජාතික ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *