විදුලි සේව­ක­යන් ගත් ණය­වල පොලිය ලයිට් බිලෙන් ගෙවීම නව­තන්න

විදු­ලි­බල මණ්ඩ­ලයේ සේව­ක­යන් ලබා­ගෙන ඇති ණය පහ­සු­ක­ම්වල පොලී ගෙවා දැමීම සඳහා වන මුදල් මහ­ජ­න­තා­වගේ විදුලි බිලෙන් අය කර ගැනීම නවතා දමා, අදාළ ණය හිමි­ය­න්ගෙන් ඒවා අය කර ගැනී­මට ක්‍රම­වේ­ද­යක් සකස් කරන ලෙස විදු­ලි­බල හා බල­ශක්ති ඇමැති කංචන විජේ­සේ­කර මහතා විදු­ලි­බල මණ්ඩ­ලයේ කළ­ම­නා­කා­රී­ත්ව­යට උප­දෙස් ලබා දී තිබේ. විදු­ලි­බල මණ්ඩ­ලයේ සේව­ක­යන් රුපි­යල් බිලි­යන 12ක පමණ ණය ලබා­ගෙන ඇති බවත් ඒ සඳහා වන පොලි­යෙන් තුනෙන් දෙකක්ම ගෙවන්නේ විදු­ලි­බල මණ්ඩ­ල­යෙන් බව ඇමැ­ති­ව­රයා සඳ­හන් කරයි. විදු­ලි­බල මණ්ඩ­ලයේ සේව­ක­යන් ලබා­ගෙන ඇති මූල්‍ය පහ­සු­කම් සම්බ­න්ධ­යෙන් සහ විදු­ලි­බල මණ්ඩ­ල­යට නව සේව­ක­යන් බඳවා ගැනීම සම්බ­න්ධ­යෙන් තොර­තුරු වාර්තා කරන ලෙස මීට දෙස­ති­ය­කට පෙර තමා විසින් විදු­ලි­බල මණ්ඩ­ලයේ කළ­ම­නා­කා­රී­ත්ව­යෙන් ඉල්ලී­මක් කළ බව ද ඇමැ­ති­ව­රයා සඳ­හන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *