විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ගැන සාකච්ඡාවට උපයෝගීතා කොමිසම අද රැස්වෙයි

විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව අද (22) රැස්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

එහිදී යෝජනාවලිය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර අවසන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිත බවයි සඳහන් වන්නේ.

ගාස්තු සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් වන යෝජනාව පසුගියදා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මහජන උපයෝගීතා කොමිසම වෙත ලබාදී තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *