නව පත්කිරීම් 5කට උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමිවෙයි

මහ කොමසාරිස්වරයෙකු ඇතුළු නව පත්කිරීම් 5ක් සඳහා උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ මාලදිවයින් මහකොමසාරිස් ලෙස පී. ආර්. එස්. ගුණවර්ධනගේ පත් කිරීම සහ වැවිලි ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ කැබිනට් නොවන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ලෙස ආචාර්ය එම්.එම්.එස්.එස්.බී. යාලේගමගේ පත්වීම උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව අනුමත කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ලෙස එස්.සී.ජේ. දේවේන්ද්‍ර පත් කිරීමටත්, ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය එම්.ඒ.ආර්.එම්. ප්‍රනාන්දු පත් කිරීමට සහ රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවේ සභාපතිවරයා ලෙස ජේ.එම්. සූසෙයිදාසන් පත්වීම මෙලෙස අනුමත කර ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *