රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණය මහ බැංකුවෙන් බැහැරව ස්වාධීන ආයතනයකට පනත මාර්තුවේ පාර්ලිමේන්තුවට

මෙරට මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සුවිශේෂ වෙනස්කමක් සිදු කරමින් රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් ඉවත් කොට මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ වෙනමම ස්වාධීන ආයතනයක් පිහිටුවා සිදු කිරීමට රජය සැලසුම් කොට තිබේ. මෙම නව ආයතනය පිහිටුවීමේ අරමුණ මහ බැංකුවෙන් බැහැරව රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය වඩාත් ස්වාධීනව සිදු කිරීමට ඉඩකඩ ලබාදීමය. ඒ අනුව මුදල් අමාත්‍යාංශය මඟින් දැනටමත් නව ආයතනය පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් වූ ක්‍රියාවලියට අවශ්‍ය පනත සම්පාදනය කරමින් සිටියි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතාගෙන් ‘දිනමිණ’ කළ විමසීමකදී ඔහු කියා සිටියේ දැනට සකස් කරමින් සිටින පනත මාර්තු මාසයේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇති බවය. ඊට අමතරව එම පනත ප්‍රකාරව නව ආයතනය මේ වසර අවසානයට පෙර ක්‍රියාවට නැංවීමට අපේක්ෂා කරන බව ද මහ බැංකු අධිපතිවරයා කීය. දෙස් විදෙස් රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණය නැතිනම් රාජ්‍ය ණය සේවාකරණය වඩාත් ප්‍රශස්ත මට්ටමකට සිදු කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ ස්වාධීන ආයතනයක් බිහි කිරීමට පියවර ගැනීම කාලීන අවශ්‍යතාව සපුරාලීමක් වේ.

ඒ සමඟින් වඩාත් සාධනීය ප්‍රතිඵල රටට සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලකයන්ට මෙන්ම පොදුවේ මහජනතාවටත් උරුම කර දීම නව වැඩපිළිවෙළේ අරමුණ වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *