කෘෂි විද්‍යාව පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රයද අවලංගු කෙරේ

උසස් පෙළ විභාගයේ කෘෂි විද්‍යාව පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රය ද අවලංගු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 2024 පෙබරවාරි 01වනදා පෙරවරු 08.30 සිට 11.40 දක්වා කෘෂි විද්‍යාව දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය පැවැත්වෙන අතර, එදිනම පස්වරු 01 සිට 03 දක්වා පළමු ප්‍රශ්න පත්‍රය පවත්වන බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *