වසර 82 කට පසුව කොළොන්නාව නගර සභාව අලුත් වෙයි

වසර 82 කට පසු කොළොන්නාව නගර සභාව පූර්ණ ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක් කර ති‌බෙයි.

කොළොන්නාව නගර සභා ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරිම සදහා මුල් ගල තබන ලද්දේ 1939 වර්ෂයේ අප්රේල් 26 වැනිදාය.

ඒ එවකට නගර සභාවේ සභාපති වරයා වු ඩි. ඒ. ජේ. තුඩුගල මහතා විසිනි.

ඉදි කරන ලද ගොඩනැගිල්ල විවෘත කරන ලද්දේ 1941 සැප්තැම්බර් 26 වැනිදාය. ඒ එවකට රජයේ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා වු එස්. ඩබ්. ආර්. ඩි. බණ්ඩාරනායක මහතා විසිනි.

එවක සිට මේ දක්වාම නගර සභාවේ රැස්විම් පැවැත්විම පරිපාලන කටයුතු සිදු කිරිම් සහ ජනතාවගේ එදිනෙදා රාජකාරි කටයුතු සිදු කෙරුණේ ද මෙම ගොඩනැගිල්ල තුළය.

වරින් වර නඩත්තු කිරීම් සිදු කළ ද පුර්ණ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමකට ලක් වී නොතිබුණි

මේ අනුව ලේකම් නෙලුම් කුමාරි මහත්මියගේ අධික්ෂණය යටතේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරිමෙන් අනතුරුව සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනාවක් සහ දානමය පිංකමක් පැවැත්විමෙන් පසු නව වසරේ රාජකාරි ආරම්භ කරනු ලැබිය .

මේ අතර රාජකාරී කටයුතු කර ගැනීමට දිනපතා පැමිණෙන අය වෙනුවෙන් දිනපතා තේ ,බෙලිමල් ,රණවරා ,නෙස්කැෆේ සංග්‍රහ කිරීමට ද ආයතන පරිපාලනය කටයුතු කර තිබෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *