පීලී පැන්න ‘පොඩි මැණිකේ’

බදුල්ල සිට කොළඹ කොටුව බලා ධාවනය වු පොඩි මැණිකේ දුම්රිය ග්‍රේට්වෙස්ටන් හා නානුඔය දුම්රිය ස්ථාන අතර පීලී පෑනීමකට ලක්ව තිබේ.

මේ හේතුවෙන් උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ගමනාගමනයට බාධා මතුව ඇතැයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය සදහන් කරයි.

දුම්රිය පිලිගත කිරීමේ කටයුතු සඳහා නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයෙන් සහන සේවා දුම්රිය මේ වන විට පිටත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර කොළඹ කොටුව හා බදුල්ල සිට ධාවනය වු දුම්රිය වල මගී ජනතාව බස් හරහා හුවමාරු කොට ඔවුන් ගමනාන්තය වෙත පිටත් කිරීමේ කටයුතු ද සිදු වෙමින් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *