දේශීය ආදා­යම් වස­රක වැඩිම බදු ආදා­යම 2023දී කෝටි 155,060ක්

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තු ඉතිහාසයේ එක් වසරකදී අය කරගත් ඉහළම බදු ආදායම ලෙස වාර්තා තබමින් වසර 2023දී රුපියල් කෝටි 155,060ක් (රු. බිලියන 1,550.6) ආදායමක් උපයාගෙන ඇත. මෙය වසර 2023 ආරම්භයේ ඇස්තමේන්තුගත ආදායමෙන් 104%ක් වන බව දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්.ඒ. සේපාලිකා චන්ද්‍රසේකර මහත්මිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියි.

වසර 2022 තම දෙපාර්තමේන්තුව රු. බිලියන 861.2ක ආදායමක් ලැබූ බව පවසන ඇය ඉකුත් වසරේ රු. බිලියන 1550.5ක ආදායමක් රැස් කරගෙන ඇතැයි ප්‍රකාශ කරන්නීය. මෙලෙස ඉතා ඉහළ බදු ආදායමක් රැස් කරගැනීමට කටයුතු කිරීමේදී සංස්ථාපිත හා සංස්ථාපිත නොවන ආදායම් බදු ආදායම වසර 2022ට වඩා වසර 2023දී 25%කින් වැඩි වී ඇත. වසර 2022දී ඒ බද්දෙන් රු. බිලියන 488.6ක් ලැබුණු අතර, වසර 2023දී එය රුපියල් බිලියන 611.3 දක්වා වැඩි වී ඇත.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රධාන වශයෙන් අය කරන පුද්ගල අත්තිකාරම් ආදායම් බද්ද, එකතු කළ අගය මත බද්ද, සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බද්ද, ඔට්ටු හා සූදු බද්ද, කොටස් ගනුදෙනු බද්ද ඇතුළු වෙනත් බදුවලින්ද ඉහළම ආදායම් ලබා ගැනීමට දෙපාර්තමේන්තුව සමත් වී ඇත. වසර 2022දී තම දෙපාර්තමේන්තුව රැස් කළ රු. බිලියන 816ට වඩා වසර 2023දී රු. බිලියන 1550.6ක ආදායමක් රැස් කරගෙන ඇත. එය පෙර වසරට සාපේක්ෂව වසර 2023දී 80%ක ආදායම් ඉහළ යෑමකි.

වසර 2022ට සාපේක්ෂව වසර 2023දී බදු ආදායම් ඉහළ යෑමට බදු පරිපාලනය විසින් බදු සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ කාලීන හා කඩිනම් පියවර, තීන්දු තීරණ, නිලධාරින්ගේ කැප වීම හේතු වී තිබේ. ඊට අමතරව බදු ගෙවීමේ අවශ්‍යතාව පැහැදිලි කරමින් රට පුරා බදු ගෙවන්නන් දැනුවත් කිරීමද හේතු වී ඇත. රටේ හා පොදු ජනතාවගේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා බදු ගෙවීම ගෞරවනීය කටයුත්තක් සේ සිතා ක්‍රියා කළ සැමටත්, ඊට සහාය දැක්වූ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ සැමටත් කොමසාරිස් ජනරාල්වරිය ස්තුතිය පළ කළාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *