උසස් පෙළ කෘෂි විද්‍යාව 02 වන ප්‍රශ්න පත්‍රය අවලංගු කෙරේ

මෙවර උසස් පෙළ විභාගයේ පසුගිය 10 වනදා පැවති කෘෂි විද්‍යාව 02 වන ප්‍රශ්න පත්‍රය අවලංගු කිරීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා. .

ඒ විභාගයට පෙර කෘෂි විද්‍යාව 02 වන ප්‍රශ්න පත්‍රය සමාජ මාධ්‍යයේ සංසරණයවීම හේතුවෙන්.

ඒ අනුව සියලුම මාධ්‍යන් සඳහා මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය අවලංගු කරන බව සඳහන්.

අවලංගු කරන ලද කෘෂි විද්‍යාව 2 ප්‍රශ්න පත්‍රය දැනට පැවැත්වෙන විභාගය අවසන් වූ වහාම නැවත පැවැත්වීමට කටයුතු කරන බවයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *