අම්පාර ‍ගල්ඔය ද්‍රෝණිය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට නිකුත් කළ ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම් දීර්ඝ කෙරේ

අම්පාර ඉඟිනියාගල සේනානායක සමුද්‍රයේ ජල මට්ටම ඉහළ ය‍ෑම නිසා පිටවන වාන් ජල ප්‍රමාණය ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් පහළ ගල්ඔය පහත්බිම් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල නිකුත් කර තිබුණු ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම ඉදිරි පැය 24 සඳහා ද දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

පොල්වත්ත, පහළලන්ද, ඉරක්කාමම්, අක්කරෙයිපත්තු, අඩ්ඩාලච්චේනෙයි, අලයාඩිවෙම්බු, සමන්තුරෙයි, කාරතිව්, නින්දවූර්, සයින්දමරුදු, කල්මුනේ සහ ඔලුවිල් අග්නිදිග විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රය ආශ්‍රිත පහත් බිම්වල සිටින ජනතාව දැඩි විමසිල්ලෙන් පසුවිය යුතු බවට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා.

මෙම ප්‍රදේශ හරහා වැටී ඇති මාර්ග, විශේෂයෙන් අතුරු මාර්ගවල ගමන් ගන්නා රථවාහනවල රියදුරන්ට අවධාන‍යෙන් ගමන් ගන්නා ලෙසටයි එමගින් වැඩිදුරටත් දැනුම් ‍දෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *