ගල් ඔය ද්‍රෝණිය සඳහා නිකුත් කළ ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම් දීර්ඝ කෙරේ

ගල් ඔය ද්‍රෝණිය සඳහා නිකුත් කළ ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම් තවත් පැය 24කින් දීර්ඝ කර ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව අදාළ ද්‍රෝණිය සම්බන්ධ ප්‍රදේශවල පහත්බිම්වල ජනතාව අවදානයෙන් ඒ පිළිබඳව අවදානයෙන් පසුවිය යුතුයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *