මැණික් ගඟ පිටාර ගලයි – වන්දනාකරුවන්ට දැනුම් දීමක්

මැණික් ගඟ පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් සෙල්ලකතරගම පූජා භූමිය ජලයෙන් යටවී තිබේ.

එබැවින් එහි පැමිණෙන වන්දනාකරුවන්ට විමසිලිමත් වන්නැයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දීමක් කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *