මනම්පිටිය – ගල්ලෑල්ල මාර්ගය නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දැමේ

මනම්පිටිය – ගල්ලෑල්ල මාර්ගය නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දැමීමට ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

මහවැලි ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *