පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තියවේදීන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක

පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තියවේදීන් අද (09) පෙරවරු 8 සිට වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වන බව පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තියවේදීන්ගේ ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලය පවසනවා

ඒ රුපියල් 35,000ක දීමනාවක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *