පිළියන්දල දී තරුණියක් ඝාතනය කෙරේ

පිළියන්දල – බටකැත්තර ප්‍රදේශයේ දී තියුණු ආයුධයකින් පහර දී තරුණියක් ඝාතනය කර තිබෙනවා.

සිද්ධියෙන් මියගියේ එම ප්‍රදේශයේ ම පදිංචි වයස අවුරුදු 26ක් පමණ වූ තරුණියක්.

ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් හීනටිඅංගල ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 24ක තරුණයෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *