සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල 320 කින් ඉහළ ගිහින් – ජාතික ඉදිකිරීම් සේවක සංගමය

සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල ඉහළ දමා ඇති බව ජාතික ඉදිකිරීම් සේවක සංගමය පවසනවා

රුපියල් 320 කින් මේ වන විට සිමින්ති මිල ඉහළ දමා ඇති බවත් රුපියල් 2450 වැනි මිලකට වෙළෙපොළේ මේ වන විට සිමෙන්ති කොට්ටයක් අලෙවි වන බවයි එම සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ.

මෙය අසාධාරණ ක්‍රියාවලියක් බවත් වැට් බද්දට ඇති භීතිකාව මෙම මිල වැඩි කිරීම්වලට හේතුවී ඇති බවයි ඔවුන් පෙනවා දෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *