බදුවලට යටත් වෙන්නේ මාසෙකට ලක්ෂයකට වැඩි ආදායමක් තියෙන අය පමණයි – රංජිත් සියඹලාපිටිය

බදු ගෙවීමට සිදු වන්නේ මාසයකට ලක්ෂයකට වැඩි ශුද්ධ ආදායමක් ලබන පුද්ගලයින්ට පමණක් බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා.

මේ තුළින් සිදු කරන්නේ සැබෑ ලෙස බදු ගෙවීමට හැකි පිරිස් රාජ්‍ය ආදායමට එක් කරගැනීමට කටයුතු කිරීම බවයි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

එහි අවසාන අරමුණ වන්නේ වැට් බදු වැනි වක්‍ර බදු අනාගතයේදී හැකි පළමු අවස්ථාවේදීම අඩු කිරීමට කටයුතු කිරීම බවයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *