සුරාබදු ඉහළට

සුරාබදු ඉහළ නංවමින් මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට පිහිටුවන ලද බලපත්‍රලත් යම් නිෂ්පාදනාගාරයක නිපදවනු ලැබූ ඉන් නිකුත් කරනු ලබන්නා වූ විශේෂ අරක්කු මත්පැන් මධ්‍යසාර සෑම ලීටරයකටම රුපියල් 6000ක් වන බද්ද රුපියල් 6840 ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා.

එසේම මෙරට නිපදවනු ලබන විදේශීය ස්ප්‍රීතු මත්පැන් මධ්‍යසාර සෑම ලීටරයකටම රුපියල් 6600ක් වන බද්ද රුපියල් 7525ක් දක්වා ඉහළ නංවා ඇති බවයි අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

අදාළ සම්පූර්ණ ගැසට් නිවේදනය පහතින්.

news images news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *