ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළට

අද (01) සිට ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර මිල ඉහළ දැමීමට ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වැඩි වූ මිල සහ නව මිල පහතින් දැක්වෙනවා.

* කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 – රු. 685 කින් (නව මිල රු.4,250)

* කිලෝ ග්‍රෑම් 5 – රු.276 කින් (නව මිල රු.1,707)

* කිලෝ ග්‍රෑම් 2.3 – රු.127 කින් (නව මිල රු.795)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *