පාසල් ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහළට

පාසල් ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහළ දැමීමට තීරණය කළ බව සමස්ත ලංකා පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන සංගමය පවසන​වා.

ඒ අනුව පාසල් ආරම්භයේ දී එම ප්‍රතිශතය පිළිබඳ දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි එම සංගමයේ සභාපති ලලිත් ප්‍රනාන්දු සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *