ජනවාරි 01 සිට බදු ගොනු අනිවාර්යය කිරීමට ගත් තීරණය කල් යයි

ලබන වසරේ (2024) ජනවාරි පළමු වැනිදා සිට බදු ගොනුවක් විවෘත කිරීම අනිවාර්ය කිරිමට ගෙන තිබුණු තීරණය කල් දැමීමට පියවර ගත් බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසනවා.

බදු ගොනු විවෘත කිරිමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා මහජනතාව ලියාපදිංචි වීම ප්‍රමාද බවත්, ඊට තවත් කල් ලබාදීමේ සඳහා ඉහත තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම තවත් මාසයකින් පමණ කල්දැමීමට පියවර ගත් බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරන්නේ.

ජනවාරි පළමු වැනිදා සිට වාහනයක් ලියාපදිංචි කිරීමේ දී, ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ දී, දේපොළ මිල දී ගැනීමේ දී ආදී අවස්ථා වලදී බදු ගොනුවක් විවෘත කිරීම අනිවාර්ය වන බවට මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් මීට පෙර දැනුම් දී තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *