දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නාය යෑම් අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදන නිකුත් කරයි

දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට අද පස්වරු 2.30 සිට හෙට ප.ව 2.30 දක්වා බලපැවැත්වෙන පරිදි නායයාමේ පූර්ව නිවේදනයක් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බදුල්ල , හාලි ඇල, සහ බණ්ඩාරවෙළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සඳහා විමසිල්ලෙන් පසුවන ලෙස දැනුම් දෙන කහ වර්ණයෙන් යුතු නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති අතර අවදානම් ලෙස දැනුම් දෙන ඇම්බර් වර්ණයේ නිවේදනයක් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සොරණතොට සහ පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස සඳහා නිකුත් කර තිබේ.එසේම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුදුම්බර , මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ලග්ගල පල්ලේගම , මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මැදගම , සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ හඟුරන්කෙත සහ වලපනේ යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවලට විමසිල්ලෙන් පසුවන ලෙස දැනුම් දෙන කහ වර්ණයේ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇති බව එම සංවිධානය වැඩිදුරටත් දැනුම් දේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *