ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් හා සම්මේලන 05 ක ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

ක්‍රීඩා සංගම් දෙකක හා ක්‍රීඩා සම්මේලන 03ක ලියාපදිංචිය තාවකාලිව අත්හිටුවමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව 1973 අංක 25 දරන ක්‍රීඩා පනත හා සංශෝධන අනුව 32 සහ 33 වගන්ති යටතේ ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රානාන්දු විසින් අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

ශ්‍රී ලංකා දුනු ශිල්ප සංගමය, ශ්‍රී ලංකා කබඩි සම්මේලනය, ශ්‍රී ලංකා මල්ලවපොර සම්මේලනය, ශ්‍රී ලංකා බ්‍රිජ් සම්මේලනය හා ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝද සපත්තු සංගමය එම සංගම් අතරට අයත්.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්.

news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *