ජනවාරි මාසයේදී නැවත අස්වැසුමට අයදුම් කරන්න පුළුවන් – රංජිත් සියඹලාපිටිය

එළඹෙන ජනවාරි මාසයේදී අස්වැසුම සඳහා නැවත අයදුම් කිරීමට අවස්ථාව ලබාදෙන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසනවා. මෙම වැඩපිළිවෙළ වඩාත් පුළුල් හා නිවැරදිව කිරීමේ අරමුණින් මෙම අවස්ථාව ලබා දෙන බවත්, එමගින් වඩාත් වැඩි පිරිසකට ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට අවස්ථාව සැලසෙන බවත් අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

මෙම වැඩසටහනේ පසුගිය වර තිබුනු අඩුපාඩු හඳුනාගෙන මෙවර වඩාත් නිවැරදිව වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යා හැකි බවද, අයවැයෙන් ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 205 ක් වෙන්කළ බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *