උත්සව සමයේදී හිඟයකින් තොරව ඛනිජ තෙල් බෙදාහැරීමට සියලුම පිරවුම්හල් එකඟතාවයකට

උත්සව සමයේදී කිසිදු හිඟයකින් තොරව ඛනිජ තෙල් බෙදාහැරීම සඳහා සියලුම පිරවුම්හල් එකඟතාවයකට පැමිණි බව ඛනිජ තෙල් බෙදුම්කරුවන්ගේ සංගමයේ සමලේකම් කපිල නාඔටුන්න පවසනවා.

පිරවුම්හල් වලින් මාසික පරිහරණ ගාස්තුවක් අයකිරීමට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ගෙන තිබූ තීරණය අධිකරණයෙන් ලබා ගත් වාරණ නියෝගයක් මත නතර කර ගැනීමට පියවර ගත් බවත්, ඒ අනුව මෙම එකඟතාවට පැමිණි බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *