තෙවන පාසල් වාරයේ පළමු අදියර අදින් අවසන් වෙයි

2023 වසරේ රජයේ පාසල්වල සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල තෙවන වාරයේ පළමු අදියර අද (22) දිනයෙන් අවසන්වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ අනුව තෙවන පාසල් වාරයේ දෙවන අදියර 2024 පෙබරවාරි මස 1 වන දින ආරම්භ වීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *